Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov poskytujeme starostlivosť občanom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a občanom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.
V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, údržba bielizne a šatstva, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť.