Sociálne služby poskytované klientom s celoročnou pobytovou službou

UBYTOVANIE
Poberatelia sociálnych služieb s pobytovou formou sú ubytovaní na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v jednoposteľových, dvojposteľových a trojposteľových izbách. K dispozícií máme
14 jednoposteľových izieb
3  dvojposteľové izby
2 trojposteľové izby
Dvojice izieb tvoria bytovú jednotku, ktorej súčasťou je  malá chodbička, kúpeľňa, WC a chodba. Izby sú vybavené posteľami, nočnými stolíkmi, stoličkami, stolmi,  kreslami a skriňami. Klienti majú k dispozícii spoločenskú miestnosť, kaplnku, jedáleň, veľké chodby a terasu. V areáli Domova sv. Dominika je veľká záhrada a park.

STRAVOVANIE
Klientom podávame celodennú racionálnu stravu – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a pre diabetikov podávame aj druhú večeru.
Stravu podávame v jedálni v čase:
raňajky        od  7.45 hod.  do  8.45 hod.
desiata        10.00 hod.
obed           od 12.15 hod. do 12.45 hod.
olovrant    15.15 hod.
večera        od 17.00 hod. do 18.00 hod.
druhá večera    21.00 hod

Imobilným klientom sa strava podáva na izbe klienta alebo na hornej chodbe.
Obedy a teplé večere dodáva do zariadenia externá spoločnosť. Strava sa vyberá a pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorý navrhuje a zostavuje stravovacia komisia. Stravovacia komisia dbá pri zostavovaní jedálneho lístka na pestrosť a biologickú hodnotu, ako aj na rozmanitosť a kalorickú hodnotu podávanej stravy zodpovedajúcu veku a zdravotnému stavu klientov.

POMOC PRI ODKÁZANOSTI NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY
Pri činnostiach vyžadujúcich pomoc pri odkázanosti klientom poskytujeme 24-hodinovú komplexnú starostlivosť, ktorú vykonávajú odborne vzdelané sestry a opatrovateľky. Jedná sa o pomoc pri nasledovných činnostiach:
stravovanie a pitný režim
vyprázdňovanie
osobná hygiena
celkový kúpeľ
obliekanie, vyzliekanie
zmena polohy, sedenie a státie
pohyb po schodoch
pohyb po rovine
orientácia v prostredí
dodržiavanie liečebného režimu
dohľad

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ
Zdravotnú starostlivosť naše zariadenie priamo neposkytuje, ale podieľa sa na jej zabezpečovaní. Pre zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti máme zriadenú ambulanciu, kde pracuje odborne spôsobilá ošetrovateľka – hlavná sestra. Často poskytujeme ošetrovateľskú a aj opatrovateľskú službu priamo pri lôžku.
Lekársku starostlivosť zabezpečuje praktická lekárka MUDr. Melánia Ryníková, ktorá ordinuje priamo v  našom zariadení každú stredu. Podľa potreby klientov dochádza do zariadenia aj psychiater.

UPRATOVANIE, PRANIE, ŽEHLENIE A ÚDRŽBA BIELIZNE A ŠATSTVA
Pranie, žehlenie a údržbu osobnej bielizne klientov zabezpečujeme vo vlastnej práčovni. Upratovanie izieb klientov ako aj spoločných priestorov je zabezpečované vlastnou  zamestnankyňou a to denne, týždenne a štvrťročne na základe harmonogramu prác.

DUCHOVNÝ ŽIVOT
Sme cirkevným zariadením a záleží nám na zabezpečení starostlivosti o celého človeka, teda o jeho telo, ducha a dušu. Príslušnosť ku katolíckej cirkvi nie je podmienkou k prijatiu do nášho domova. Podmienkou je však akceptovanie kresťanských hodnôt, ktoré sa snažíme žiť.
Svoj duchovný život sa snažíme prehlbovať účasťou na sv. omši (3 x týždenne), prijímaním sviatostí zmierenia a Eucharistie (Eucharistiu je možné prijať denne, aj mimo sv. omše), spoločnou modlitbou sv. ruženca, čítaním životopisov svätých a vzájomným povzbudzovaním sa.
Často sledujeme kresťanské médiá – televíziu LUX a rádio Lumen.

PRACOVNÁ TERAPIA
Naše zariadenie vytvára pre prijímateľov možnosť pracovnej činnosti. Túto činnosť vykonáva pracovný terapeut v spolupráci s klientom. Program týchto činností je prispôsobený zdravotným možnostiam klientov.
Pracovná terapia je zameraná na prácu s rôznymi materiálmi napr. textilom, papierom…., maľovanie, kreslenie, pečenie, ale aj chov domácich zvierat.
Aj cez pracovnú terapiu sa snažíme povzbudiť človeka, že ešte môže robiť dobré veci pre iných  – napr.  spoločne uštrikovať, alebo uháčkovať prikrývky pre deti v Afrike.

ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
Obyvateľ Domova sv. Dominika sa môže venovať svojej záujmovej činnosti, pokiaľ táto činnosť alebo jej rozsah nie je na úkor zdravia, nenarušuje pokoj alebo neohrozuje zdravie ostatných klientov, zamestnancov alebo iných osôb a pokiaľ záujmovú činnosť podmienky zariadenia dovoľujú.
Medzi najobľúbenejšie činnosti patria spoločenské hry, kolky, ľudová hudba, tanec, príprava malých slávností a kultúrnych programov.
Záujmovú činnosť koordinuje sociálna pracovníčka.
Zariadenie má svoju knižnicu a knihy sa požičiavajú poberateľom sociálnych služieb podľa ich záujmu.

FYZIOTERAPIA
Jeden deň v týždni je vyčlenený na fyzioterapiu pod odborným dohľadom fyzioterapeuta. Začína spoločnou rozcvičkou a potom nasledujú individuálne cvičenia, masáže, termoteria…
Fyzickým cvičeniam sa venuje pozornosť aj v iné dni a veľký dôraz sa kladie na denné prechádzky.

ÚSCHOVA CENNÝCH VECÍ
Cenné veci klientov (cenné veci, peniaze, vkladné knižky) sú uschované v trezore zariadenia. V prípade, že občan má osobný vzťah k týmto predmetom a nesúhlasí s ich uložením v trezore, zariadenie za tieto predmety nezodpovedá. Predmety dané do úschovy sa klientom vydajú na ich požiadanie alebo  pri odchode zo zariadenia. O vydaní vecí sa spíše záznam.

ĎALŠIE SLUŽBY
Všetky vyššie uvedené služby sú klientom poskytované ako základné služby, ku ktorým zabezpečujeme aj poskytovanie fakultatívnych služieb (zabezpečenie liekov, nákupov, zdravotných pomôcok a zdravotnej kozmetiky, pedikúra, manikúra, kadernícke služby a iné podľa individuálnych požiadaviek klientov).