Špecializované zariadenie

V špecializovanom zariadení poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby,  jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a demencia rôzneho typu etiológie.
V špecializovanom zariadení sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť a tiež sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.