Poplatky

Výška úhrady v Domove sv. Dominika sa pre poberateľov sociálnych služieb v špecializovanom zariadení a v zariadení pre seniorov pohybuje v rozpätí od 300,- EUR do 550,- EUR. Výška úhrady sa odvíja od podlahovej plochy obytnej miestnosti a počtu osôb na izbe.
Výška úhrady za opatrovateľskú službu je závislá od počtu hodín, počas ktorých sa poskytuje daná služba.
Po zaplatení úhrady za poskytované sociálne služby musí poberateľovi soc. služby zostať minimálne 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo v roku 2023 predstavuje sumu 58,61 EUR.
V úhradách nie sú zahrnuté platby za lieky a osobné potreby.

cenník od 1.1.2023 – pobytová forma SS