Často kladené otázky

1.  Ako postupovať v prípade, že mám záujem o umiestnenie v zariadení?
Postup v prípade záujmu o umiestnenie
2.  Aká je výška úhrady za poskytované sociálne služby?
Výška úhrady za poskytované sociálne služby
3.  Čo budem potrebovať pri nástupe do zariadenia?
Odporúčaný zoznam vecí potrebných pri nástupe
4.  Akým spôsobom je možné platiť za poskytované sociálne služby?
Spôsob platby

 

Postup v prípade záujmu o umiestnenie do Domova sv. Dominika

V prípade, že má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby, je potrebné, aby sa so žiadosťou o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obrátil na:
a) mestský alebo obecný úrad v mieste svojho trvalého bydliska v prípade, ak má záujem o poskytovanie sociálnej služby:
– v zariadení pre seniorov (§ 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) (domov dôchodcov),
– opatrovateľskej služby (§ 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).
Príslušný orgán, t. j. obec alebo mesto, v konaní o odkázanosti na sociálnu službu vydá občanovi posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
b) Úrad Prešovského samosprávneho kraja v prípade, ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby:
– v špecializovanom zariadení (§ 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).
Príslušný orgán, t. j. Prešovský samosprávny kraj, v konaní o odkázanosti na sociálnu službu vydá občanovi posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Následne je potrebné vypísať a doručiť žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v Domove sv. Dominika s prílohami (posudok o odkázanosti na sociálnu službu, rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, vyhlásenie o majetku, vstupný dotazník uchádzača o sociálnu službu a aktuálny výmer o dôchodku). Žiadosť môžete doručiť osobne, alebo poslať na kontaktnú adresu:
Domov sv. Dominika
082 53  Petrovany 115
V prípade nejasností nás kontaktujte na číslach: 0910 842 405 alebo 0910 842 406.

 

 

 

Výška úhrady za poskytované sociálne služby
Výška úhrady v Domove sv. Dominika sa pre poberateľov sociálnych služieb v špecializovanom zariadení a v zariadení pre seniorov pohybuje v rozpätí od 200,- EUR do 360,- EUR. Výška úhrady sa odvíja od podlahovej plochy obytnej miestnosti a počtu osôb na izbe.
Výška úhrady za opatrovateľskú službu je závislá od počtu hodín, počas ktorých sa poskytuje daná služba.
Po zaplatení úhrady za poskytované sociálne služby musí poberateľovi soc. služby zostať minimálne 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo v roku 2015 predstavuje sumu 49,52 EUR.
V úhradách nie sú zahrnuté platby za lieky, fyzioterapeuta a  osobné potreby.
Viac informácií nájdete v cenníku.

 

 

 

Odporúčaný zoznam vecí potrebných pri nástupe
Predkladáme Vám zoznam vecí, ktoré odporúčame pri nástupe do nášho zariadenia. Disponovanie všetkými vecami uvedenými v zozname, nie je podmienkou prijatia do zariadenia.

 

 

 

Spôsob platby
Úhrady za služby poskytované Domovom sv. Dominika je možné realizovať:
v hotovosti do pokladne zariadenia
bankovým prevodom na bežný účet
banka:     Tatra banka, a.s.
číslo účtu:    2620088700/1100
IBAN:        SK08 1100 0000 0026 2008 8700
KS:        0308
Správa pre príjemcu:     meno klienta a mesiac, za ktorý je platba zrealizovaná
(meno priezvisko mesiac/rok)
Úhrady sa vykonávajú vždy do 15. dňa v danom mesiaci.