Poplatky

Výška úhrady v Domove sv. Dominika sa pre poberateľov sociálnych služieb v špecializovanom zariadení a v zariadení pre seniorov pohybuje v rozpätí od 240,- EUR do 390,- EUR. Výška úhrady sa odvíja od podlahovej plochy obytnej miestnosti a počtu osôb na izbe.
Výška úhrady za opatrovateľskú službu je závislá od počtu hodín, počas ktorých sa poskytuje daná služba.
Po zaplatení úhrady za poskytované sociálne služby musí poberateľovi soc. služby zostať minimálne 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo v roku 2018 predstavuje sumu 49,87 EUR.
V úhradách nie sú zahrnuté platby za lieky a osobné potreby.