Podpora opatrovateľskej služby poskytovanej Domovom sv. Dominika

Podpora opatrovateľskej služby poskytovanej Domovom sv. Dominika

Domov sv. Dominika od 1. februára 2019 realizuje projekt:

PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY POSKYTOVANEJ DOMOVOM SV. DOMINIKA

Ide o dopytovo – orientovaný projekt a jeho trvanie je 26 mesiacov, teda od 1. 2. 2019 – 31. 3. 2021

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/

Domov sv. Dominika poskytovaním opatrovateľskej služby chce prispieť k rozvoju komunitnej starostlivosti a predchádzať tak k predčasnému umiestňovaniu poberateľov sociálnych služieb do pobytových zariadení.

Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie opatrovateľskej služby podľa Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.

Cieľovou skupinou sú:

  • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia v neverejnom sektore

Opatrovateľskú službu bude domov poskytovať 9 kvalifikovanými opatrovateľkami na plný úväzok a 1 kvalifikovanou opatrovateľkou na polovičný úväzok.

propagácia