Cenový výmer opatrovateľskej služby

Terénna opatrovateľská služba sa poskytuje len počas pracovných dní v čase od 7.00 do 16.30 hod. alebo podľa potreby aj v iných hodinách.

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách

1,20 €/ hod

Úhrada za poskytnutú službu je splatná najneskôr do 10. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola služba poskytnutá podľa skutočného počtu hodín a to zaplatením v hotovosti do pokladne Domova sv. Dominika alebo prevodom na účet v Tatrabanke – Č.ú.   2620088700/1100, IBAN: SK08 1100 0000 0026 2008 8700

Sr. M. Edita Zuzana Vozárová OP
riaditeľka
V Petrovanoch 05.01.2023

cenník od 1.1.2023 – terénna opatrovateľská služba